به یاد علی انصاریان دوستداشتنی… روحت شاد / آزمایشگاه دکتر ریاضی