اكثر تست هاي انعقادي توسط دستگاه كواگلومتر اتوماتيك انجام مي شود.
در این بخش آزمایشهای انعقادی زیر صورت می پذیرد:
• آزمایش انعقادی PTT
• آزمایش انعقادی PT
• آزمایش انعقادی CT
• آزمایش انعقادی BT
• تعیین گروه خونی و RH
• فیبرینوژن
• Protein C
• Protein S