یک مجموعه خوب هماتولوژی ستون فقرات هر آزمایشگاهی می باشد. یک شمارش سلولی دقیق دستیابی به تشخیص صحیح را تسریع می کند. از این رو انجام کلیه شمارشهای سلولی با بهترین تکنیکها و روشهای ممکن، یک ضرورت است. بخصوص این امر در مورد تعیین شمارش پلاکتی و تعیین اندیسهای RBC صادق است.
همه می دانند که بسیاری از روشهای دستی به اندازه کافی خوب و دقیق نیستند. بنابر این ما از پيشرفته ترين دستگاه هاي موجود استفاده مي كنيم. تمام نمونه ها ابتدا توسط دستگاه و سپس فروتی خون توسط تکنولوژیست کنترل می گردد و در صورت لزوم پزشک متخصص آنرا مجدداً مورد بررسی قرار می دهد و باز در صورت نياز با ساير متخصصان هماتولوژي مشاوره مي گردد.
اصلی ترین آزمایش بخش هماتولوژی آزمایش CBC است که به معنای شمارش کامل خون می باشد. این بخش شامل موارد زیر است:
• شمارش گلبول سفید WBC
• شمارش گلبول قرمز RBC
• سنجش میزان هماتوکریت HCT
• سنجش میزان هموگلوبین Hb
• سنجش میزان MCV
• سنجش میزانMCH
• سنجش میزان MCHC
• سنجش میزان RDW
• سنجش میزان PDW
• شمارش تعداد پلاکتها
• مرفولوژی گلبولهای قرمز
• تعیین درصد نوتروفیلهای خون + قدرمطلق نوتروفیلها
• تعینن درصد لنفوسیتهای خون + قدرمطلق لنفوسیتها
• تعیین درصد ائوزینوفیلهای خون + قدر مطلق ائوزینوفیلها
• تعیین درصد بازوفیلهای خون + قدرمطلق بازوفیلها
• تعیین درصد مونوسیتهای خون + قدر مطلق مونوسیتها
• تعیین میزان مقاومت گلبولی
• آزمایش LE
• Reticulocyte Count
• تعیین میزان رسوب گلبولی ESR (در این آزمایشگاه ESR بصورت کاملاً اتوماتیک و با استفاده از دستگاه مجهز سدیمان انجام می گیرد)

ضمناً جستجوی انگلی مالاریا و جستجوی بورلیا و اسپیروکتهای خونی نیز در این بخش صورت می گیرد.