در این بخش توسط سیستم الکتروفورز، اجزاء و فراکسیونهای مختلف هموگلوبین از هم جدا شده و هر کدام به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. مقادیر بدست آمده از الکتروفورز توسط روشهای ستون کروماتوگرافی جهت HbA2 و روشهای شیمیایی جهت سایر هموگلوبینها بطور جداگانه و برای هر بیمار کنترل می گردد و تمام این نتایج توسط پزشک مسئول این بخش با لام و اسلاید خونی بیمار و CBC مربوط تطبیق داده شده و مورد بازنگری قرار می گیرد.

این بخش شامل موارد زیر می باشد:
– تعیین هموگلوبین A2
– تعیین هموگلوبین F
– تعیین هموگلوبین S
– الکتروفورز هموگلوبین