۶ بهمن ۱۳۹۹ اولین سالگرد آسمانی شدن استاد گرانقدر زنده یاد تیمسار سرتیپ دو دکتر عبدالقادر ریاضی

۶ بهمن ۱۳۹۹ اولین سالگرد آسمانی شدن استاد گرانقدر
زنده یاد تیمسار سرتیپ دو دکتر عبدالقادر ریاضی
متخصص علوم آزمایشگاهی و ایمونولوژی

دکتر ریاضی

از پیشکسوتان عرصه علوم آزمایشگاهی و موسس و مدیر آزمایشگاه دکتر ریاضی
که نامش برای همِگان یادآور نیک کرداری و مهربانیست…

روحش شاد و یادش گرامی باد