درصورت نیاز ،خونگیری در حیاط آزمایشگاه نیز برای مراجعین عزیزمون انجام میشه