مدت ناشتا بودن برای برخی آزمایش ها چقدر است؟/ توضیحات سرکارخانم مَکوَندی