پذیرش غیرحضوری ، نمونه گیری در منزل ، جوابدهی اینترنتی