دیدگاه های آقای دکتر محمد شریف ملک زاده 1
دیدگاه های آقای دکتر محمد شریف ملک زاده 2
پیش بینی دکتر ملک زاده در خصوص وضعیت کرونا در جهان
مصاحبه دکتر محمد شریف ملک زاده در حاشیه مراسم سیتی وان
Dr.Malekzadeh Chairman of GHTO Rapid Test Kits for COVID-19
Rapid test kits for COVID-19
سخنرانی دکتر محمد شریف ملک زاده، رییس هیئت مدیره ی سازمان جهانی GHTO

فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر محمد شریف ملک زاده
دکتر محمدشریف ملک زاده در یک نگاه
نشست خبر ارائه گزارش عملکرد 8 ماهه قسمت اول
نشست خبر ارائه گزارش عملکرد 8 ماهه قسمت دوم
برنامه صندلی داغ سال 81 با حضور دکتر محمدشریف ملک زاده
گزارش عملکرد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
فیلم همایش گردشگری با علایق ویژه
نشانه و آسیاب