۶ بهمن ۱۳۹۹ اولین سالگرد آسمانی شدن استاد گرانقدر زنده یاد تیمسار سرتیپ دو دکتر عبدالقادر ریاضی