آزمایشگاه دکتر ریاضی / آزمایشگاه ریاضی / riazilab

نمونه گیری در منزل و محل کار و جوابدهی اینترنتی برای تمامی آزمایش های شما
هماهنگی
09120155819
تستهای مربوط به کرونا انجام میشود، در منزل، محل کار، و یا حضوری در آزمایشگاه
.
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر ریاضی (تاسیس۱۳۶۶)
مدیر و مسئول فنی: دکتر علی شهرستانی
همواره در کنارتان هستیم
ساعات کار: ۷صبح تا ۷شب