چگونگی ورود ویروس کرونا به بدن و ایجاد پنومونی یا ذات الریه عفونت ریه